F12AUF Example Program Data
 10  4  10       : nx nev ncv
 ( 0.4, 0.6)         : sigma